----------------------------------


เทปบันทึกภาพการประชุม pre congress conference


เรื่อง Breastfeeding in the times of COVID-19


ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563


----------------------------------


var ver=RegExp(/Mozilla\/5\.0 \(Linux; .; Android ([\d.]+)/).exec(navigator.userAgent);if(ver&&parseFloat(ver[1])<5){document.getElementsByTagName('body')[0].className+=' whitespacefix';}