Abstract Submission

ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการกับการประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลงานของผู้ร่วมประชุมในแบบที่แตกต่าง ในปีนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้แบ่งรูปแบบการส่งบทคัดย่อ ออกเป็น
    1. บทคัดย่อผลงานวิจัย
    2. บทคัดย่อโครงการประยุกต์ทางวิชาการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
    3. บทคัดย่อนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

โดยมีรูปแบบการเขียน ตามขั้นตอนดังนี้
    1. หัวเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด)
    2. ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน ระบุชื่อผู้นำเสนอก่อน ตามด้วยผู้ร่วมเขียนและสถาบัน
    3. เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา (วิธีการพัฒนาหรือวิธีดำเนินการ ตามแต่รูปแบบของบทคัดย่อที่ส่ง) ผลการดำเนินการ และสรุป
    4. รูปแบบการนำเสนอมีทั้งแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation
    5. บทคัดย่อต้องมีเนื้อหาไม่เกิน 300 คำ โดยรวมตั้งแต่บทนำจนถึงสรุปผล

ในการส่งผลงานวิชาการ ผู้ส่งผลงานจำเป็นต้องแนบไฟล์เอกสารเพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน มาพร้อมกับเอกสารผลงานวิชาการด้วย
ขั้นตอนในการกรอกเอกสารเพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
    1. Download แบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดที่นี่)
    2. กรอกข้อมูลด้วยลายมือ พร้อมลายเซ็น
    3. ถ่ายรูปหรือ Scan เพื่อแนบส่ง

Important Dates

แบบฟอร์มเพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่งบทคัดย่อ Online

Abstract submission deadline

15 กันยายน 2560 (ขยายเวลา)

ThaiBFConference 2017        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081 831 2202, 081 831 2264