7 January 2021

เวลา รายละเอียด
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
วิดีทัศน์ “เติมเต็ม” ในเดย์แคร์ 3 เดือน 3 ปี
08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ
พญ.ศิริพร กัญชนะ
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด การประชุม และให้นโยบาย การพัฒนา สถานพัฒนาเด็ก 3 เดือน - 3 ปีนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดี กรมอนามัย
09.15 - 09.30 น. ภาพรวมผลสรุปการลงเยี่ยมสำรวจ 11 สถานพัฒนาเด็ก 3 เดือน - 3 ปี ใน กทม และภูมิภาค และโอกาสพัฒนา Overview of the visit to 11 daycare centers and the fulfillment opportunities
ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
ผู้จัดการโครงการสานพลังนมแม่ยั่งยืน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
09.30 - 09.45 น. พักอาหารว่าง
09.45 - 11.00 น. SEEL คืออะไร สำคัญอย่างไร ในการนำสู่การปฏิบัติในเดย์แคร์ Translating SEEL practices to everyday activities in daycare
ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ และผศ.พญ.นัยนา ณีศนันท์
ผู้ร่วมคุย คุณ ศศิธร (ลอร่า) วัฒนกุล
11.00 - 12.00 น. ทำอย่างไร แม่ยังสามารถให้นมแม่ต่อได้ในเดย์แคร์ Daycare as an enabler in the breastfeeding journeyพญ.ชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ และพว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ (พี่จิ๊บ)
ผู้ร่วมคุย รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์
12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง (Lunch)
13.00 - 14.15 น. อาหารตามวัย: กินได้ ไม่ปฏิเสธผัก ประเมินผลถูกต้อง ในเดย์แคร์ Complementary food: able to consume, say yes to veggies and well managed evaluation in daycare
คุณภัคพีราพร สุขแก้ว (ครูติ๋ว) และรศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
ผู้ร่วมคุย พญ.นนธนวนัณท์ สุนทรา
14.15 - 14.30 น. อาหารว่าง (ฺBreak)
14.30 - 16.00 น. ลดพฤติกรรม NCDs ครูพี่เลี้ยงสุขภาพดี.....เด็ก เด็ก สุขภาพดี “Good Bye NCDs” the highlight caretakers must know for ourselves & our kids long term good health
ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
และ คุณนัธิดา บุญกาญจน์ นักกำหนดอาหารโครงการ
ผู้ร่วมคุย อจ.สง่า ดามาพงษ์

8 January 2021

เวลา รายละเอียด
09.00 - 10.30 น. ปลูกฝังภาษาที่สอง ในช่วงวัยวิกฤติ 3 ขวบปีแรก เทคนิค และฝึกปฏิบัติ Making the most out of the critical language forming period, tips & practices (0-3 years old)
คุณเนรัญชรา ภัทรปทุมทอง (ครู NeNe) และคุณอัญชิษฐา ปิยะจิตติ (ครูเกด)
ผู้ร่วมคุย พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
10..30 - 10.45 น. อาหารว่าง (ฺBreak)
10.45 - 12.00 น. ทำไม และอย่างไร เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเลี้ยงดู ในช่วงวัยวิกฤติเริ่มต้น Why & how kids should learn mathematics in their early critical years
ดร.วิลาศ วูวงศ์ และพว.ปิติพร เบญจจินดา (ครูแอร์) ผู้ร่วมคุย พญ.น้ำทิพย์ อินทับ
12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง (Lunch)
13.00 – 14.15 น. เล่นอิสระ VS เล่นแบบชี้แนะ ช่องทางพัฒนาศักยภาพเด็ก Free play x guided play, a recipe to unlock a child potential
อจ.ดิสสกร กุนธร (สนามเด็กเล่นสร้ำงปัญญา) และพญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์ ผู้ร่วมคุย คุณกิติมา พัวพัฒนกุล
14.15-14.30 น. อาหารว่าง (Break)
14.30 – 16.00 น. ฟูมฟักคุณลักษณะ “คิดริเริ่ม” 3 ขวบปีแรก Nurturing creative mindset in the first three years
ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร และพญ.ดร.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ ผู้ร่วมคุย ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
16.00 - 16.-30 น. ถาม-ตอบ และ ปิดการประชุม
Q & A and Closing